Politica de Confidentialitate

Cerintele de prelucrare adatelor cu caracter personal sunt respectate in cadrul EUR COMTUR SRL in conformitate cu dispozitiile de securitate a prelucrarilor de date cu caracterpersonal indicate in Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cepriveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit incontinuare “GDPR”).
Atat intre momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cat si pe durataprelucrarii in sine, EUR COMTUR SRL pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garantasi a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legaleaplicabile.
EUR COMTUR SRL ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca, in modimplicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific alprelucrarii. Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizicaidentificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este opersoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element deidentificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau launul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,economice, culturale sau sociale.

Descriere
Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal descriemodalitatea in care vom colecta si procesa datele cu caracter personal ale clientilor, ale partenerilor deafaceri, potentialilor clienti, potentialilor angajati, potentialilor colaboratori si se aplica tuturor datelorcu caracter personal colectate
pe site-ul nostru, precum si tuturor datelor cu caracter personal pe care lecolectam prin intermediul e-mailului sau prin orice alta cale de comunicare prin intermediul careia se vorprocesa aceste date. De asemenea, putem colecta informatii cu privire la preferintele dumneavoastraprin utilizarea site-ului sus mentionat, atunci cand solicitati informatii de la noi sau ne angajamserviciile juridice sau de alta natura sau ca rezultat al relatiei pe care o aveti cu noi sau cu unul sau maimulti dintre clientii nostri.

Principii GDPR
Ori de cate ori vom prelucra date cu caracter personal vom tine cont deurmatoarele principii:
· Legalitate, echitate si transparenta– datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”in mod legal, echitabil si transparent”;
· Limitari legate de scop– dateledvs. vor fi colectate in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarile ulterioare ale datelor respective nu se vor abate dela aceste scopuri;
· Reducerea la minimum a datelor– orice colectare de date personale va fi foarte bine analizata inainte solicitarea efectiva a datelor pe care urmeaza sa le prelucram, carevor fi relevante si strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care suntprelucrate;
· Exactitatea informatiilor–operatorii trebuie sa ia toate masurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fara intarziere sausterse;
· Limitarea stocarii – dateletrebuie pastrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrarii asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezinta exceptiiasociate cu activitati publice de arhivare, cercetare sau statistica, care se pot desfasura in anumite conditii;· Integritate si confidentialitate – prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie facuta in conditii de siguranta, care sa includa “protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luareade masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare”.

Drepturi
EUR COMTUR SRL asigura respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate intemeiul GDPR, printre
care:
· dreptul de acces – va permiteobtinerea detaliilor relevante prelucrarii datelor cu caracter personal;
· dreptul la rectificare – vapermite rectificarea datelor dvs. personale, daca acestea au fost incorect prelucrate;
· dreptul de a fi uitat – vapermite stergerea datelor dvs. cu caracter personal in anumite cazuri
(de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentrucare au fost colectate);
· dreptul la restrictionareadatelor prelucrate – va permite obtinerea restrictionarii procesarii datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel deexactitate);
· dreptul de a obiecta – vapermite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege;
· dreptul la portabilitateadatelor – va permite sa primiti datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in format electronic sau sa transmiteti aceste date altui operator de date.

Prelucrare
1.    Scopurile si prelucrarea datelorcu caracter personal in baza consimtamantului obtinut
Prelucram datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre,pentru oferirea catre persoanele de contact a informatiilor despre noi si gama noastra de servicii sifacilitati. Fireste, le utilizam si pentru punerea la dispozitie a datelor cu caracter personal catremembrii echipei EUR COMTUR SRL in scopul prestarii serviciilor contractate si oferirii de noiservicii si facilitati, precum si in scopul onorarii promisiunilor facute si angajamentelor (necontractuale)asumate.

2.    Temeiul legal pentru prelucrareadatelor cu caracter personal
Prelucram datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe bazaconsimtamantului, contractului incheiat cu noi sau uzantelor, precum si pentru executareaobligatiilor noastre legale.

3.    Pastrarea datelor
Datele cu caracter personal vor fi pastrate de noi doar atat timp cat estenecesar scopurilor prelucrarii, precum si, bineinteles, potrivit cerintelor legale sau contractuale.

4.    Securitatea prelucrarii datelorcu caracter personal
Masurile noastre de securitateatat cele tehnicec cat si cele organizatorice, protejeaza atat informatiile noastre cat si informatiile despre contacte, datele cu caracter personal sialte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea si rezolvarea amenintarilor laadresa securitatii este permanenta.

5.    Dezvaluirea datelor cu caracterpersonal
Ca regula datele dvs. personale nu vor fi dezvaluite unor terte parti. Cu toateacestea, daca va fi in interesul dvs. si este necesar, vom divulga datele personale relevante instantelor judecatoresti si comisiilor de arbitraj sau autoritatilor relevante, in contextul furnizariiserviciilor pe care le-ati solicitat.

6.    Durata stocarii datelor cucaracter personal
Datele dvs. personale vor fi stocate pe perioada valabilitatiiconsimtamantului, cat si ulterior, in conformitate cu politicile noastre interne si obligatiile legale care ne revin. In ipoteza in care datele nu sunt stocate in baza unei relatii contractuale,aceste date vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii acestora.
Diverse
Va informam ca aveti dreptul de a inainta o plangere catre Autoritate Nationalade Supraveghere a Protectiei Datelor din Romania, in cazul in care considerati ca prelucrareadatelor dvs. cu caracter personal incalca legile aplicabile.